Energiebesparende contracten

Energiebesparingspotentieel identificeren en beheren

For industry and the real estate sector alike, it pays to identify and implement targeted energy-saving opportunities. Our specialists not only analyze your energy generation, but also check your specific energy consumption sources. This is where considerable savings potential can often be identified. Our savings contracting models save you money: We implement energy savings in the existing energy supply system by systematically exploiting savings potential. We guarantee the success of the savings over the entire term of the contract, making tomorrow's savings visible today.

We provide each customer with an individual catalog of measures to be implemented as agreed. As a rule, the energy-saving measures are financed from a portion of the savings generated by the energy-saving contracting. For our customers, this means an energy-efficient supply with modern technology without having to invest their own funds in renewal and savings.


Aanbestedingsmodellen voor
Energievoorziening

Energiecontractering is een contractuele vorm van samenwerking. Er bestaan een aantal contractmodellen die vooral verschillen op het vlak van de focus en de omvang van de aangeboden diensten. De opdrachtgever draagt geselecteerde taken die betrekking hebben op het energiebeheer van zijn vastgoed over aan het aannemingsbedrijf. Het doel van deze samenwerking is een duurzame verbetering van de efficiëntie en, indien nodig, een optimale integratie van de randsystemen voor perslucht, verlichting of industriële gasvoorziening.

Door optimalisering van de energievoorziening bij de aannemer wordt het energiebesparingspotentieel bepaald en een efficiënte kostenreductie bereikt. De samenwerkingsvorm van energiecontracten heeft zich in de afgelopen jaren al voor lange tijd op de Duitse energiemarkt weten te vestigen. De redenen hiervoor zijn zowel van ecologische als van economische aard.


Volledig contract

Full-service voor de vastgoedsector en de industrie


Het full contracting model, ook bekend als energievoorzieningscontract, is ons totaalpakket zonder zorgen. U contracteert GETEC voor de levering van de energie die u nodig heeft, en wij zorgen voor de planning, de bouw, de financiering, de exploitatie, het onderhoud en de service van de energieopwekkingsinstallatie, die meestal eigendom blijft van GETEC, evenals voor de aankoop van de energiebronnen. Of het nu gaat om warmte, koeling of elektriciteit, u ontvangt uw energie altijd in overeenstemming met uw behoeften en tegen gunstige langetermijnprijzen. Wij vertrouwen op zeer efficiënte, innovatieve technologie en een uitgekiende brandstofmix, terwijl u zich volledig concentreert op uw kernactiviteiten.

Energievoorzieningcontracten zijn geschikt voor zowel de eerste installatie als de vernieuwing of overname van energieopwekkingsinstallaties door GETEC en zijn evenzeer van toepassing op industriële installaties, bestaande gebouwen en nieuwe gebouwen.

Levering

Individuele oplossingen voor uw eigendom

Bij exploitanten- en leveringscontracten blijft de klant in principe eigenaar van de installatie, maar wordt hij niet belast met de essentiële taken van de energievoorziening: GETEC zorgt voor de exploitatie, het onderhoud, het beheer en, indien nodig, de modernisering van de energieopwekkingsinstallatie, evenals voor de optimalisering van de kosten voor de energie-inkoop.

Dit contractmodel, waarbij GETEC diensten voor een bestaande installatie levert, is bijzonder interessant voor bedrijven die hun installatie niet zelf willen of kunnen exploiteren en op zoek zijn naar een economisch alternatief.

GETEC is uw deskundige partner voor deze diensten, met een uitstekende technische expertise en kennis die is opgedaan bij de bouw en exploitatie van meer dan 7.000 energiecentrales en de dynamiek van de geliberaliseerde energiemarkt.

PRAAT MET ONS OVER DE MOGELIJKHEDEN.


Samen vinden we de energieoplossing die bij u past.

Welke branche?
Onroerend goed
Industrie
Modernisering, nieuwbouw of industrieterreindienst?
Nieuwbouw
Modernisering
Dienst industrieterreinen
Raadpleeg mij
Commercieel of residentieel vastgoed?
Commercieel onroerend goed
Onroerend goed
Bestaande bouw of nieuwbouw?
Nieuwbouw
Bestaand
Raadpleeg mij
Welke vorm van energie?
Warmte
Koeling
Elektriciteit
Geïntegreerd
Locatie van de beoogde energieoplossing?
Volgende
Wen dürfen wir kontaktieren?
Jetzt Informationen anfordern
kostenlos und unverbindlich

Aanbesteding als instrument voor
verbetering van de energie-efficiëntie.

Uit milieuoogpunt is het sluiten van energiecontracten een essentieel instrument om de energie-efficiëntie te verbeteren en de door Duitsland en de EU-lidstaten vastgestelde doelstellingen inzake klimaatbescherming te bereiken. De vraag naar energie neemt voortdurend toe, terwijl het aanbod van natuurlijke hulpbronnen zoals fossiele brandstoffen steeds schaarser wordt.

Deze situatie, alsmede de gevolgen van de klimaatverandering, stellen het energiebeleid voor grote uitdagingen. Duitsland streeft naar een vermindering van de CO2-uitstoot met 55% tegen 2030 ten opzichte van het referentiejaar, een vermindering met ten minste 80% tegen 2050 en volgens de Green Deal-aanpak die momenteel op EU-niveau wordt besproken, zal de uitstoot van broeikasgassen tot nul worden herleid.

Artikel 6, lid 3, van de richtlijn van de Europese Unie betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten, die eind 2010 via de energiedienstenwet in Duits recht is omgezet, roept ook op tot maatregelen om de energie-efficiëntie te verhogen en de CO2-uitstoot te verminderen.

Overeenkomst:
Aannemer & Opdrachtgever

Nutsbedrijven of gespecialiseerde dienstverlenende bedrijven treden regelmatig op als aannemer. Opdrachtgevers zijn doorgaans bedrijven in diverse industriële sectoren, alsmede gemeenten en instellingen in de woningsector.

Mogelijke taken die in het kader van energiecontracten van de opdrachtgever aan de eigenaar kunnen worden overgedragen, zijn advies, planning, financiering en bouw van energieomzettingsinstallaties of afzonderlijke componenten, alsmede de exploitatie, het onderhoud, de reparatie, het onderhoud en de verzekering daarvan.

Zowel afzonderlijke taken als het gehele takenpakket kunnen worden overgedragen.

De objecten waarvan het energiebeheer wordt overgedragen, kunnen bijvoorbeeld industriële installaties, complexe eigendommen, moderne wijken of afzonderlijke gebouwen zijn, maar ook afzonderlijke installaties of volledige industrieparken.

De financiële vergoeding van de contractant wordt bepaald door het gekozen contractmodel. Naast het traditionele leveringscontract bestaat ook de mogelijkheid om de vergoeding geheel of gedeeltelijk te structureren naar gelang van de gerealiseerde kostenbesparingen, het zogenaamde besparingscontract.

Contractering als instrument ter verbetering van de energie-efficiëntie Vanuit milieuoogpunt is het sluiten van energiecontracten een essentieel instrument om de energie-efficiëntie te verbeteren en de door Duitsland en de EU-lidstaten vastgestelde klimaatbeschermingsdoelstellingen te bereiken. De vraag naar energie neemt voortdurend toe, terwijl het aanbod van natuurlijke hulpbronnen zoals fossiele brandstoffen steeds schaarser wordt.

Deze situatie, alsmede de gevolgen van de klimaatverandering, stellen het energiebeleid voor grote uitdagingen. Duitsland streeft naar een vermindering van de CO2-uitstoot met 55% tegen 2030 ten opzichte van het referentiejaar, een vermindering met ten minste 80% tegen 2050 en volgens de Green Deal-aanpak die momenteel op EU-niveau wordt besproken, zal de uitstoot van broeikasgassen tot nul worden herleid.

Artikel 6, lid 3, van de richtlijn van de Europese Unie betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten, die eind 2010 via de energiedienstenwet in Duits recht is omgezet, roept ook op tot maatregelen om de energie-efficiëntie te verhogen en de CO2-uitstoot te verminderen.
Aanbestedingsovereenkomst: Aannemer & opdrachtgeverNutsbedrijven of gespecialiseerde dienstverlenende bedrijven treden regelmatig op als aannemer. Opdrachtgevers zijn doorgaans bedrijven in diverse industriële sectoren, alsmede gemeenten en instellingen in de woningsector.

Mogelijke taken die in het kader van energiecontracten van de opdrachtgever aan de eigenaar kunnen worden overgedragen, zijn advies, planning, financiering en bouw van energieomzettingsinstallaties of afzonderlijke componenten, alsook de exploitatie, het onderhoud, de reparatie, het onderhoud en de verzekering ervan.

Zowel afzonderlijke taken als het gehele takenpakket kunnen worden overgedragen.

De objecten waarvan het energiebeheer wordt overgedragen, kunnen bijvoorbeeld industriële installaties, complexe eigendommen, moderne wijken of afzonderlijke gebouwen zijn, maar ook afzonderlijke installaties of volledige industrieparken.

De financiële vergoeding van de contractant wordt bepaald door het gekozen contractmodel. Naast het traditionele leveringscontract bestaat ook de mogelijkheid om de vergoeding geheel of gedeeltelijk afhankelijk te maken van de gerealiseerde kostenbesparingen, het zogenaamde besparingscontract.

Doelstellingen en voordelen:
KOSTENEFFICIËNTIE EN TECHNISCHE EFFICIËNTIE ALS CONTRACTPIJLERS DOELSTELLINGEN EN VOORDEEL:

Het belangrijkste voordeel van contracting is dat alle complexe kwesties en activiteiten in verband met energiediensten worden uitbesteed aan de contractant, die over een uitgebreide deskundigheid beschikt, de energie-efficiëntie kan verbeteren en zo kostenbesparingen in het gegeven project kan realiseren.

KOSTEN VERMINDEREN
en verhogen winstgevendheid

Met behulp van energiecontracten kunnen omvangrijke besparingsmogelijkheden worden geïdentificeerd en geïmplementeerd. De contractant onderzoekt zowel de energiestromen als de energiesituatie van de klant en helpt de situatie te optimaliseren. Zo kunnen zowel efficiëntiemaatregelen als kostenoptimaliseringsmaatregelen zoals load management - het gericht verschuiven en vermijden van piekbelastingen - worden uitgevoerd. Vooral energie-intensieve industrieën kunnen concurrentievoordelen behalen in het voortdurende proces van globalisering.

Voor de klant leidt het sluiten van contracten in het algemeen tot kostenverlagingen bij de levering van energie, hetgeen resulteert in lagere produktiekosten en een grotere winstgevendheid. Aspecten als kostenoptimalisatie, veiligheid en transparantie zijn in dit verband van cruciaal belang. Bovendien kunnen projecten, in vergelijking met in-house-implementatie, in minder tijd en met een superieure kwaliteit worden voltooid en wordt de klant niet belast met energiegerelateerde kwesties en kan hij zich concentreren op zijn kernactiviteiten.

Positieve effecten op
bedrijfsprestatie-indicatoren

Als de contractant de verantwoordelijkheid voor de financiering van de overeengekomen maatregelen op zich neemt, krijgt hij ook de vrijheid om de verkregen liquiditeit elders te gebruiken. Financiële knelpunten, een gebrek aan bereidheid om schulden aan te gaan en andere investeringsprioriteiten verliezen hun remmende werking wanneer alle taken in verband met de financiering worden overgedragen aan een contractant. Bovendien is er geen negatief effect op de balans van de contractant, wat resulteert in een positief effect op de belangrijkste bedrijfsprestatie-indicatoren en dus op de rating en de financieringsvoorwaarden voor investeringen die verband houden met kerncompetenties.

Uitbesteding van
bedrijfsrisico's

Indien de operationele beheerstaken en de energielevering naar de contractant worden overgeheveld, krijgt de opdrachtgever een aanzienlijke meerwaarde door de uitbesteding van technische en commerciële operationele risico's en door de overname van functionele, prestatie- en prijsgaranties. Dit resulteert in een grotere betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de installatie en minimaliseert de kans op storingen en uitvaltijden. Tenslotte is het garanderen van een responsieve en deskundige service en noodrespons ook een kernelement van de kwaliteitsfilosofie van elke aannemer.

VERMINDEREN
CO2-uitstoot

Naast de aantoonbare meerwaarde voor de opdrachtgever is aannemerij ook geschikt om de CO2-uitstoot te verminderen door het gebruik van milieuvriendelijke technologie. De technologieën die deel uitmaken van de standaardportefeuille van efficiënte aannemers dragen in belangrijke mate bij tot het zorgvuldig gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Door het gebruik van milieuvriendelijke technologie, zoals warmtekrachtkoppeling of het gebruik van biomassa, is contracting ook een optie om het aanzienlijke potentieel te benutten dat om redenen van klimaatbescherming snel moet worden benut.

INKOOPVOORDELEN
voor brandstoffen

De drijvende kracht achter het sluiten van contracten ligt met name in de inkoopvoordelen voor brandstoffen, omdat deze de belangrijkste kostenpost voor de contractant vormen. Dit is ook de reden waarom contractering zo'n belangrijke plaats inneemt in de energievoorziening en in de energie-industrie. Er zijn weinig andere plaatsen waar een investering zulke aanzienlijke vervolgkosten met zich meebrengt, en daarom is de geïntegreerde aanpak hier zo dominant. Bovendien leidt dit inzicht tot een zekere "wet van het contracteren": Als men de volledige levenscycluskosten in aanmerking neemt, kunnen hoge investeringskosten voor energievoorzieningsoplossingen worden gerechtvaardigd door het gebruik van goedkope brandstoffen.

TECHNISCHE EFFICIËNTIE -
OMVORMING VAN ENERGIESYSTEMEN

Naast kostenefficiëntie vanuit het oogpunt van de opdrachtgever is technische efficiëntie van enorm belang vanuit het oogpunt van de aannemer, aangezien dit op zijn beurt bepalend is voor zijn winstsituatie. In dit opzicht heeft het sluiten van contracten een natuurlijke "efficiëntiedwang" voor de contractant. Aangezien het economische risico van een minder efficiënte exploitatie bij de contractant ligt, moet hij de energie zo efficiënt mogelijk leveren. Hoe minder verliezen bij de opwekking van nuttige energie, hoe beter zijn resultaat. Door de inherente tendens naar maximale energie-efficiëntie leidt contractering tot een vermindering van de uitstoot van verontreinigende stoffen en broeikasgassen die met energieproductie gepaard gaan. De essentie van contractering is investeringen in efficiënte technologieën mogelijk te maken, met name door inefficiënte energieomzetting te verminderen, energiesystemen te transformeren en oudere technologieën te vervangen. Daartoe levert contracting als instrument de nodige financiële middelen en knowhow en biedt het deze aan in het kader van een allesomvattende, holistische dienstverlening. Het kapitaal dat nodig is voor herstructurering en vervanging van technologie wordt vrijgemaakt, aangezien contracting middelen bespaart en vervangt door systeemintelligentie en -efficiëntie. Zo kan contracting helpen om verouderde technologieën te vervangen door duurzame.

Aanbesteding ALS GROEIMARKT
MET EEN TOEKOMST

Op basis van de hierboven geschetste aspecten kan worden gesteld dat contracting een groeimarkt is die nog lang niet is uitgeput. Al meer dan twintig jaar beschouwt de Commissie van de Europese Unie contracting t als de meest veelbelovende methode om energiebesparende investeringen te activeren. Zij roept de lidstaten al geruime tijd op om alle contracteringsactiviteiten te versnellen en alle belemmeringen voor de toepassing van dit instrument weg te nemen. De tenuitvoerlegging van deze eis van de EU wordt weerspiegeld in het NAPE (Nationaal Actieplan voor energie-efficiëntie) van de Duitse regering, waardoor een brede groeidynamiek op gang wordt gebracht.

CONTACT EN VRAGEN

Heb je een vraag? Die beantwoorden we graag! Neem contact op met:

Contact
You are looking for a counterpart near you?
Simply enter your zip code
Karte wird geladen...