Privacy Verklaring

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Het beschermen van persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Daarom hebben we de nodige maatregelen getroffen die erop gericht zijn ongeautoriseerde toegang tot- en misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Indien we gedurende een periode van twee jaar geen contact met u (of, waar van toepassing, het bedrijf waarmee of waarvoor u werkt) hebben gehad, zullen we uw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderen, tenzij we in goed vertrouwen geloven dat de wet of relevante toezichthouders van ons verlangen dat we uw gegevens bewaren.

Hoe krijgt u toegang tot, wijzigt u of trekt u persoonsgegevens die u met ons gedeeld had in?

U kunt hierover contact met ons opnemen. Onze contactgegevens treft u verder op in dit document.


 • Recht op bezwaar: Indien we uw gegevens gebruiken omdat wij dit noodzakelijk achten voor onze gerechtvaardigde belangen en u bent het hier niet mee eens, heeft u het recht hiertegen bezwaar te maken.
 • Recht op het intrekken van toestemming: Wanneer we uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor bepaalde activiteiten hebben verkregen, heeft u het recht op elk gewenst moment uw toestemming in te trekken.
 • Verzoek van betrokkene tot toegang tot gegevens: U heeft op elk moment het recht ons te vragen te bevestigen welke informatie we over u bewaren. Op uw verzoek kunnen wij deze informatie aan passen, bijwerken of verwijderen.
 • Recht op verwijdering: In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld wanneer we uw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben) heeft u het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te “wissen”. We zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U heeft het recht om uw data van ons aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
 • Recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit: U heeft het recht een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wij verzamelen persoonsgegevens die nodig zijn om onze bedrijfsvoering uit te kunnen oefenen. Hierbij is het uitgangspunt dat wij de minimale benodigde persoonsgegevens verwerken.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

We verzamelen persoonsgegevens hoofdzakelijk op drie manieren: 1. Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt; 2. Persoonsgegevens die we van andere bronnen ontvangen; en 3. Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

In overeenstemming met wet- en regelgeving is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens, delen met:

 • Elk van de bedrijven in onze groep;
 • Belasting-, audit- of andere autoriteiten, wanneer wet of andere regelgeving van ons verlangt dat we deze gegevens delen;
 • Derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren;
 • Derden met wie we een gepaste verwerkingsovereenkomst (of vergelijkbare beschermingsconstructies) hebben;

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

 • We doen onze uiterste best om alle redelijke en gepaste stappen te nemen om de persoonlijke informatie die we in ons bezit hebben te beschermen tegen misbruik, verlies of ongeautoriseerde toegang. Dit doen we middels een aantal gepaste technische en organisatorische maatregelen. Hieronder vallen tevens maatregelen om met verdenkingen van data-inbreuk om te gaan.
 • Indien u misbruik of verlies van of ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke informatie vermoedt, laat dit ons dan onmiddellijk weten.

Rechtsgrond voor het verwerken van uw gegevens

Art. 6 lid 1 f AVG stelt dat we uw gegevens kunnen verwerken wanneer het "noodzakelijk [is] voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (...).”

Hoe neemt u contact met ons op?

GETEC PARK.EMMEN Eerste Bokslootweg 17 7821 AT Emmen
Algemeen T 0591 69 25 55 Email contact@getec-park.nl

CONTACT EN VRAGEN

Heb je een vraag? Die beantwoorden we graag! Neem contact op met:

Contact
You are looking for a counterpart near you?
Simply enter your zip code
Karte wird geladen...