CHP-EENHEDEN VOOR DE ENERGIEVOORZIENING VAN INDUSTRIËLE ONDERNEMINGEN

Tijdens de overgang naar hernieuwbare energiebronnen krijgen concepten voor de onafhankelijke en gedecentraliseerde opwekking van nuttige energie steeds meer aandacht. Daarbij zijn energie-efficiëntie, flexibiliteit en het behoud van hulpbronnen cruciale criteria. De decentralisatie van de energieopwekking door middel van warmtekrachtkoppeling vormt in dit opzicht een belangrijk potentieel. Warmtekrachtkoppelingseenheden worden steeds belangrijker in het kader van een gedecentraliseerde energievoorziening van industriële ondernemingen die onafhankelijk is van de randvoorwaarden van het energiebeleid.

PRAAT MET ONS OVER DE MOGELIJKHEDEN.


Samen vinden we de energieoplossing die bij u past.

Welke branche?
Onroerend goed
Industrie
Modernisering, nieuwbouw of industrieterreindienst?
Nieuwbouw
Modernisering
Dienst industrieterreinen
Raadpleeg mij
Commercieel of residentieel vastgoed?
Commercieel onroerend goed
Onroerend goed
Bestaande bouw of nieuwbouw?
Nieuwbouw
Bestaand
Raadpleeg mij
Welke vorm van energie?
Warmte
Koeling
Elektriciteit
Geïntegreerd
Locatie van de beoogde energieoplossing?
Volgende
Wen dürfen wir kontaktieren?
Jetzt Informationen anfordern
kostenlos und unverbindlich

WARMTEKRACHTKOPPELING

De gecombineerde opwekking van warmte en kracht, ook wel WKK genoemd, is de gelijktijdige omzetting van primaire energie (in de vorm van brandstof) in thermische en mechanische (als basis voor de winning van elektrische) nuttige energie in een technisch systeem. Dit type energieomzetting wordt gekenmerkt door een hoge benuttingsgraad, d.w.z. een zeer efficiënte omzetting van brandstof in nuttige energie.

VOORDELEN BEREIKT MET CHP


Compared to the separate power and heat generation, this combined generation of power and heat is:

ECOLOGICAL

 • Rendementsverhogend
 • CO2-reducerend
 • Duurzame
 • Milieuvriendelijk
 • Hulpbronnenbesparend

ECONOMISCH

 • Dynamisch
 • Onafhankelijk
 • Kostenverlagend
 • Concurrentiebevorderend
 • Betrouwbaar in termen van levering

De voordelen van deze procedure komen ook tot uiting in de energie- en klimaatbeleidsdoelstellingen van de federale regering, die ernaar streeft het aandeel van WKK in de elektriciteitsproductie te verhogen tot 25% tegen 2020.

In de context van de energietransitie vormt de WKK een cruciale pijler en de schakel tussen een volatiele energiemarkt en een beter planbare verwarmingsmarkt.

WKK-EENHEDEN

Warmtekrachtkoppeling kan onder meer worden gerealiseerd in WKK-eenheden, ook wel warmtekrachtkoppelingseenheden genoemd. Per definitie is het hoofdprincipe steeds de gelijktijdige winning van thermische en mechanische energie in een technisch systeem. WKK-eenheden op basis van efficiënte verbrandingsmotoren worden al jaren met succes toegepast. Met name met aardgas aangedreven WKK-eenheden worden het vaakst gebruikt voor de gedecentraliseerde WKK-opwekking.

Technologie en functies van een
WKK-eenheid


In warmtekrachtkoppelingseenheden wordt een verbrandingsmotor - een diesel- of benzinemotor - gebruikt om een generator aan te drijven voor het opwekken van stroom. De gevestigde motortechnologie vindt zijn oorsprong in de industriemotoren- en scheepsbouwindustrie. Het leeuwendeel van de afvalgaswarmte en van de warmte die zich in het koelwater van de motor en in de oliekoeler verzamelt, wordt als nuttige warmte onttrokken door middel van warmtewisselaars.

De aandelen van de afvalgas-, koelwater- en motoroliewarmte zijn afhankelijk van het motorvermogen. Bij grote motoren zijn de warmteverhoudingen vrijwel gelijk, terwijl de koelwater- en motoroliewarmte bij kleine motoren groter is.

De afvalgaswarmte is beschikbaar bij een temperatuurniveau van ca. 500°C. Aan de uitlaat van de rookgaswarmtewisselaar is de temperatuur van de rookgassen normaal ongeveer 120°C. De rookgassen in de WKK-eenheid kunnen verder worden gekoeld door middel van een extra condensatiewarmtewisselaar. Door gebruik te maken van deze condensatiewarmte kan de thermische benuttingsfactor worden verhoogd.

De temperatuur van de geaccumuleerde warmte van het motorkoelwater en de oliekoeler ligt tussen ca. 85-90°C en staat bekend als lage-temperatuurwarmte (=LT-warmte). Er moet op worden gelet dat de retourstroomtemperatuur voor het koelen van de motor zo mogelijk niet hoger is dan 70°C. Hogere temperaturen bij de secundaire koelcyclus zijn mogelijk wanneer zogenaamde warmgekoelde motoren worden gebruikt in warmtekrachtkoppelingseenheden.

Voor de warmtewinning uit warmtekrachtkoppelingseenheden bestaan twee varianten:

Eentraps warmteafvoer

De twee warmtebronnen - motorkoelwater en uitlaatgaswarmte - worden in de WKK-eenheid via een warmtewisselaar overgebracht naar een gemeenschappelijke secundaire watercyclus. De aanvoertemperatuur van de secundaire cyclus ligt gewoonlijk in de buurt van 90°C. De retourstroomtemperatuur mag niet hoger zijn dan 70°C. Indien de teruglooptemperatuur een bepaalde grens overschrijdt, kan de overtollige warmte aan geschikte koelinstallaties worden geleverd.

Warmteafvoer in twee fasen

Twee onafhankelijke secundaire cycli in de warmtekrachtkoppelingseenheid zijn nodig voor de gescheiden winning van de twee warmtebronnen. Daarbij wordt de lage-temperatuurwarmte van het motorkoelwater en de oliekoeler onttrokken door middel van een warmtewisselaar. Net als bij de eenfasige warmtewinning mag de temperatuur van de retourstroom een gedefinieerde grens van ca. 70°C niet overschrijden. De stroming heeft gewoonlijk een temperatuur van ca. 85°C. De in het uitlaatgas aanwezige energie kan worden gebruikt voor de opwekking van stoom, warmteoverdrachtsolie of warm water door middel van een afvalwarmteterugwinningsketel. Het gebruik van het uitlaatgas in directe of indirecte droogprocessen is een andere mogelijke toepassing.

Afhankelijk van het type motor dat in de warmtekrachtkoppelingseenheid wordt gebruikt, kunnen de volgende brandstoffen worden gebruikt:

 • Stookolie
 • Palmolie
 • Vloeibaar gas
 • Aardgas
 • Rioolgas
 • Stortgas
 • Biogas
 • Cokesovengas
 • Restgassen van de productie
 • Een combinatie van verschillende brandstoffen

STROOMOPWEKKING EN
AANSLUITING OP HET NET

Zowel asynchrone als synchrone generatoren worden gebruikt in WKK-eenheden. De voordelen van asynchrone motoren zijn dat zij een eenvoudiger ontwerp hebben, gemakkelijker te onderhouden zijn en dus zuiniger zijn dan synchrone generatoren. Het nadeel van asynchrone generatoren is dat zij een afzonderlijke bekrachtiging nodig hebben om te starten, die gewoonlijk door het elektriciteitsnet wordt geleverd. De motor wordt automatisch gesynchroniseerd, maar compensatie van reactief vermogen is nodig, afhankelijk van de specificaties van de energieleverancier, omdat de motor reactief vermogen aan het elektriciteitsnet onttrekt. De installatie van condensatorenbatterijen kan in dit verband soelaas bieden. Daarom worden asynchrone motoren in WKK-eenheden alleen gebruikt tot een vermogen van ca. 100 kW.

Synchrone generatoren worden gebruikt als grotere vermogens vereist zijn of als de WKK-eenheid geïsoleerd, d.w.z. zonder aansluiting op het openbare net, moet werken. De technisch uitgebreidere constructie van de synchrone generator vereist het gebruik van zogenaamde synchronisatieapparatuur die wordt gebruikt voor de aanpassing aan de frequentie van het aan te sluiten net. Dankzij het vermogen van de synchrone generator om zowel reactief vermogen aan het net te onttrekken als aan het net te leveren, kan het gebruik van een dergelijke generator in de warmtekrachtkoppelingseenheid bijdragen tot de vermindering van de kosten van reactief vermogen.

Als alternatief voor een louter off-grid werking kan de WKK-eenheid ook parallel met het net worden geëxploiteerd. Dit betekent dat de WKK-eenheid nog steeds is aangesloten op het openbare elektriciteitsnet en dat

honderd procent van de opgewekte elektrische energie aan het net wordt geleverd of
voor honderd procent wordt gebruikt om de eigen behoefte te dekken en de extra benodigde stroom wordt gedekt door elektrische stroom van het openbare net, of
gedeeltelijk wordt gebruikt om in de eigen behoeften te voorzien of aan het openbare net wordt geleverd, afhankelijk van de ontwikkeling van de vraag naar elektrische energie.


De overwogen exploitatiewijze is afhankelijk van de economische omstandigheden, die moeten worden afgezet tegen de netvoorziening en de kosten voor de aankoop uit het openbare net. Deze punten moeten zorgvuldig worden onderzocht tijdens de fase die aan de planning voorafgaat.

BEDRIJFSMODI
VAN EEN CHP-SYSTEEM

Er zijn in wezen drie verschillende regelingsmodi voor WKK-systemen. Dit zijn de

 • warmtegestuurde regeling
 • vermogensgestuurde regeling
 • lijngecommuteerde regeling

 

Met de warmtegestuurde regeling wordt de werking van het WKK-systeem bepaald door de warmtebehoefte. Het WKK-systeem volgt de warmtebehoefte en staat daarom gedeeltelijk in deellastbedrijf. Op deze manier worden de hoogste benuttingsfactoren bereikt, omdat er geen warmte onnodig aan de omgeving wordt afgegeven.

De warmtegestuurde regeling levert echter niet de grootst mogelijke hoeveelheid elektriciteit op. De energiebehoefte van een klant is meestal groter dan het geïnstalleerde elektrische vermogen. Omdat de prijs om stroom van het net te kopen gewoonlijk hoger is dan de kosten voor het opwekken van stroom in een WKK-systeem, kan het de moeite lonen een deel van de opgewekte warmte aan het milieu af te staan om de stroomproductie te verhogen. Als de regeling van het WKK-systeem wordt bepaald door de energiebehoeften van de klant, staat dit bekend als vermogensgestuurde regeling. In dat geval wordt het WKK-systeem alleen in deellastbedrijf geregeld als het vereiste vermogen lager is dan het geïnstalleerde vermogen van het WKK-systeem. Met de vermogensafhankelijke regeling dekt het WKK-systeem een zo groot mogelijk deel van de vermogensbehoefte. Toch is ook bij de vermogensafhankelijke regeling het vrijkomen van enige hoeveelheid warmte in de omgeving niet toegestaan. Gedurende het gehele jaar en/of de gehele maand moet worden voldaan aan het hoogrendementscriterium, op grond waarvan ten minste 70% van de uit brandstof gewonnen energie moet worden omgezet in nuttige energie, d.w.z. stroom en warmte. Zoniet kan geen aanspraak worden gemaakt op belastingvoordelen met betrekking tot de energiebelasting.

Lijnbesturing wordt steeds belangrijker. Met de netgekoppelde regeling wordt de werking van de installatie niet geregeld door de eisen van de klant, maar door de eisen van het net. De besturingen van verschillende WKK-systemen worden met elkaar verbonden om zogenaamde virtuele elektriciteitscentrales te creëren. Wanneer de vraag naar vermogen in het net groter is dan het momenteel opgewekte elektrische vermogen van de WKK-eenheid, verhogen verschillende WKK-systemen in de virtuele centrale hun elektrische vermogen, waardoor de netfrequentie wordt ondersteund. Als het in het net beschikbare vermogen groter is dan de vraag, verlagen de WKK-systemen in de virtuele elektriciteitscentrale hun output. Met de netgekoppelde regeling ondersteunen de WKK-systemen dus de netstabiliteit door compensatie-energie te leveren. Met de verdere uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen zal de netgekoppelde regeling naar verwachting steeds belangrijker worden.

ControlPrinciple
Advantages
Disadvantages
Heat-led

Determined by the demand for heat

Highest degree of fuel utilisation

Lower power generation

Power-led

Determined by the demand for power

Highest degree of power generation


Lower degree of utilisation

Line-commutated

Determined by the grid requirements

Contribution to the stability of the power grid
Marketing of balancing energy


CONTACT EN VRAGEN

Heb je een vraag? Die beantwoorden we graag! Neem contact op met:

Contact
You are looking for a counterpart near you?
Simply enter your zip code
Karte wird geladen...